Medlemsvilkår

Hvilke vilkår gjelder mellom deg som medlem, og Fauna?

Fauna medlemsvilkår

Fauna er et fordelsprogram levert av Fauna Eco AS som lar deg tjene opp poeng ved kjøp og aktiviteter hos Fauna og våre partnere. Poengene kan løses inn i belønninger hos Fauna.

Når du registrerer deg som Fauna-medlem må du ha gjort deg kjent med og akseptert vilkårene i denne avtalen. Avtalen inngås mellom deg som medlem og Fauna Eco AS. Medlemskapet er personlig og er knyttet opp mot dine oppgitte personopplysninger.

Avtalen og partene

Medlemsvilkår framgår av dette dokumentet, Faunas personvernerklæring og andre samtykker du har gitt i forbindelse med medlemskapet. Ditt medlemskap og dine samtykker kan leses og administreres på Fauna.eco. I tillegg gjelder også relevante bestemmelser i norsk lov.

Fauna Eco AS sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse medlemsvilkårene kan tildeles ethvert datterselskap av Fauna Eco AS eller til en enhet som erverver alle eiendeler knyttet til Fauna fordelsprogram eller på annen måte overdras kontroll over og ansvar for Fauna fordelsprogram.

Fauna-medlemskap er tilgjengelig for privatpersoner over 15 år.

Denne avtalen reguleres av og fortolkes i samsvar med norsk rett. I enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal domsmyndighet ligge hos Oslo tingrett om ikke annet er regulert av lov.

Opptjening av poeng og andre fordeler

Du får Fauna-poeng hver gang du handler varer og tjenester som er en del av Faunas fordelsprogram. Registrering og bekreftelse av gjennomført handel kan skje på forskjellige måter, for eksempel ved bruk av en av dine bankkort som er registrert på din konto hos Fauna. Bankkonto som registreres hos Fauna må være dine egne, og poengopptjening starter når du får bekreftelse på registrert konto fra Fauna. Det er også mulig å tjene opp andre fordeler utenom poeng, slik som rabattkuponger, rett til høyere poengsats på kommende kjøp og lignende.

Fauna forbeholder seg retten til å korrigere din poengsaldo og andre medlemsfordeler dersom det oppdages at poeng eller fordeler har blitt tildelt ved feil, uansett hvem som er skyld i feilen, eller dersom poeng eller fordelsopptjeningen har vært i strid med medlemsvilkårene eller lov. Denne retten gjelder selv om poengene er benyttet før forhold som kvalifiserer for korreksjon blir oppdaget. Fauna kan etterspørre bekreftelse på kjøp før poeng tildeles, for eksempel ved særlig store beløp, særlig hyppig bruk eller ved mistanke om brudd på medlemsvilkår. På https://fauna.eco finner du informasjon om din poengsaldo og dine registrerte kjøp. Det vil ta noe tid fra poenggivende kjøp til poengene er registrert på din Fauna-konto. Denne tiden vil variere, og vil typisk kunne være opp til 5 dager.

Poengsatsen ved kjøp av produkter vil kunne variere, og det er den til enhver tid oppgitte poengsatsen hos Fauna eller våre partnere som gjelder ved kjøp. Poengsats kan endres umiddelbart av Fauna og våre partnere uten noen form for varsel dersom ikke noe annet er kommunisert gjennom våre offisielle kanaler. Det opptjenes ikke poeng for produkter som har blitt refundert, og Fauna forbeholder seg retten til å administrere poeng opptjent på produkter inntil utløp av den generelle returfristen.

Poengopptjening forutsetter at du har registrert din bankkonto hos Fauna slik at vi får registrert dine transaksjoner.

Bruk av poeng

Poeng kan benyttes på utvalgte produkter gjennom Fauna. Produktutvalget og poengsatsen for produktene kan variere og de betingelser som til enhver tid er oppgitt på våre hjemmesider og andre av våre kanaler er gyldige.

Poengene kan benyttes når du har poeng nok til å utføre et kjøp forutsatt at du har utført minst en poenggivende aktivitet gjennom Fauna i tillegg til eventuelle velkomstbonuser og andre bonuser gitt av Fauna.

Poeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabattkuponger eller andre spesialtilbud dersom dette ikke er spesifisert av Fauna.

Poeng kan ikke overføres til andre Fauna-kontoer og man kan kun benytte poeng fra egen konto ved kjøp av produkter for poeng.

Poengene er gyldige i 4 år etter opptjening, og gjøres deretter ugyldige.

Fauna påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skatteforpliktelser i forbindelse med bruk av opptjente poeng eller andre medlemsfordeler.

Kundedialog

Fauna sender deg administrativ informasjon angående medlemskapet via epost, app, telefon eller andre kanaler. Dersom du ønsker å motta personlig tilpasset kommunikasjon eller produktrelaterte varsler fra Fauna eller våre partnere så kan du velge å akseptere dette. Informasjon og innstillinger for varslinger finnes på din personlige profil hos Fauna.

Oppsigelse av medlemsskapet

Du kan si opp medlemskapet gjennom din personlige profil hos Fauna. Opptjening av Fauna-poeng opphører i det oppsigelse er registrert.

Fauna kan si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning ved brudd på medlemsbetingelser eller annet mislighold. Gjenstående Fauna-poeng vil da bli annullert. Dersom Fauna velger å avvikle fordelsprogrammet forbeholder Fauna seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dersom fordelsprogrammet blir avviklet på grunn av pålegg fra offentlige myndigheter, rettskjennelser eller annen form for lovgivning så kan fordelsprogrammet opphøre med umiddelbar virkning som følge av dette og poengsaldo vil bli annullert.

Personvern

Medlemskap i Fauna krever at vi behandler dine persondata. Dette er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er en integrert del av denne avtalen.

Administrasjon av medlemsskapet

Du kan endre personopplysninger på din personlige profil hos Fauna, og er ansvarlig for at disse opplysningene er korrekte og oppdaterte. Fauna er ikke ansvarlig for manglende funksjonalitet i Faunas medlemstjenester som skyldes at personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte. Dersom du har spørsmål til eller ønsker å endre data som du ikke har tilgang til å endre fra din personlige profil så må du kontakte Fauna.

Sikkerhet

Du er ansvarlig for dine personlige innloggingsdetaljer og passord og for at disse ikke deles med andre. Kontakt Fauna ved mistanke om uberettiget bruk av ditt medlemskap. Du er ansvarlig for bruk av dine poeng og medlemsfordeler og at de kun benyttes i henhold til medlemsvilkår.

Fauna er ansvarlig for å opprette sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert innsyn og bruk.

Reklamasjon

Reklamasjon på opptjening og registrering av Fauna-poeng skjer ved henvendelse til Fauna og Fauna kan kreve kvittering eller annen dokumentasjon fremlagt. Reklamasjonsfristen er på 12 måneder fra kjøp.

Force Majeure

Hendelser utenfor avtalepartens kontroll – for eksempel streik, lockout, brann, pandemi, jordskjelv, vedvarende strømbrudd utover 12 timer osv som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Endring av og gyldighet for medlemsvilkår

De til enhver tid gjeldende medlemsvilkår vil være tilgjengelig på Fauna.eco. Fauna kan endre medlemsvilkårene og vil kommunisere slike endringer på Fauna.eco, per e-post eller via andre kanaler for medlemskommunikasjon. Dersom endringen er av en slik karakter at den trenger ny aksept fra medlemmet vil dette kommuniseres til medlemmet direkte med forespørsel om aksept. Dersom du velger å ikke gi aksept forbeholder Fauna seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders virkning. Dersom endringen medfører at du ikke lengre ønsker å være medlem så kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

Fauna vil kunne tilby produkter og tjenester som er underlagt separate vilkår. Dersom det er konflikt mellom denne avtalen og disse separate vilkår, skal de separate vilkår gjelde for de produkter og tjenester som de er spesifisert for. Du er ansvarlig for å kjenne til de til enhver tid gjeldende medlemsvilkår for Fauna fordelsprogram, inkludert eventuelle separate vilkår.